Vätgasens potential för svensk exportindustri samt regional utveckling och sysselsättning är betydande. Det är ett av våra vanligast förekommande grundämnen. Vätgasen har en hög energidensitet per massenhet och kan framställas på många olika sätt, beroende på vilka råvaror som finns tillgängliga för tillfället. Vätgas används idag i första hand inom industrin.

Samtidigt har vätgasen en mycket stor outnyttjad potential som en av framtidens mest attraktiva energibärare, åt exempelvis solenergi och vindkraft. Vätgas lämpar sig exempelvis mycket väl för energilagring under längre perioder, vilket blir mer angeläget när vi använder oss av en mängd olika energikällor.

Vätgasen har en mycket stor outnyttjad potential

– En av de mest avgörande händelserna för att öka användningen av vätgas i Sverige är EU-direktivet för alternativa drivmedel. Direktivet ställer krav på att medlemsländerna tar fram nationella planer för användningen av alternativa drivmedel, med målsättningen att i framtiden fokusera på ett fåtal utvalda drivmedelstyper. Om ett år ska Sverige och de övriga medlemsländerna presentera sin nationella drivmedelsplan, där vätgas förhoppningsvis får en framskjuten roll, säger Björn Aronsson, verksamhetschef på branschorganisationen Vätgas Sverige.

Sverige kan ta en ledande roll

Han menar att Sverige har goda förutsättningar att bli en stark exportör av vätgasprodukter. Vi har den kompetens och de resurser som krävs för att kunna bli en ledande aktör på den växande globala vätgasmarknaden, men vi behöver agera nu för att andra länder inte ska hinna före.

Krävs även samverkan mellan leverantörer

– Drivkraften för att stärka den svenska vätgasproduktionen är god på regional nivå, men tyvärr bristfällig på nationell nivå. Det är högt tid att våra politiker får upp ögonen för den här frågan och stärker sin kompetens kring vätgasens möjligheter. Statliga styrmedel är ytterligare en faktor som kan få fart på vätgasanvändningen. För att vätgas ska bli ett alternativt drivmedel att räkna med i framtiden krävs även samverkan mellan leverantörer av olika drivmedel så konsumenterna kan tanka flera alternativa drivmedel på samma station, säger Björn Aronsson.