Idag är asylboendet och bosättning av nyanlända ojämnt fördelade i kommunerna. Mottagandet i kommunerna varierar från 0,2 procent till 25 procent flyktingar per 1000 invånare.

Den nya lagstiftningen ska leda till att asylboende fördelas jämnt över landet. Initialt tar arbetsförmedlingen, AF hand om introduktion och etablering av 22 000 flyktingar.  Några kriterier som AF tittar på är hur boendet och arbetstillfällen ser ut på orten. År två tar migrationsverket över ansvaret för den asylsökanden.

Lätta på regelsystemetLaif

– Det handlar om att lätta på regelsystemet för att det ska var görligt Vi kan inte ge klara direktiv till kommunerna utan vi kan skapa en plattform som fungerar på lokal nivå där alla berörda parter samlas runt den enskilde, säger Leif Klingensjö, sektionschef på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

SKL stödjer kommuner och landsting i att utveckla sin verksamhet när det gäller asyl- och flyktingmottagandet. Kommunerna behöver bli bättre på att hjälpa de nyanlända med boende och etablering på arbetsmarknaden. SKL har en idébank som underlättar erfarenhetsutbyten och utveckling. I den hittar man framgångsrika verksamheter som kommuner, landsting och regioner bedriver. En modell är Mötesplats Norrköping där migrationsverket, skatteverket, försäkringskassan, arbetsförmedling, landsting och kommun samarbetar.

– Det krävs stor samverkan mellan myndigheter, skola, sjukvård i att hitta nya vägar och utgå från den enskildas behov. Många kommuner är duktiga på detta.

I fjol anlände 70 000 barn, varav 35 000 var ensamkommande, som alla ska ha skolgång. En utmaning är att rekrytera personal till skola och sjukvård. Idag är det brist på lärare, socialarbetare och sjukvårdare. Utbildningsnivån varierar stort bland de nykomna, 40 procent saknar grundskola och cirka 25 procent har högskola. 

– Vi måste få hjälp med att utveckla välfärden. En utmaning är att dra nytta av de som har utbildning och etablera dem i arbetslivet så fort om möjligt, säger Leif Klingensjö.