För Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, är det här en prioriterad fråga.

– En av de första sakerna vi bör fråga nyanlända är vilken utbildning de har med sig i bagaget. Akademiker bör relativt snabbt få möjlighet att validera sin kompetens och erbjudas kompletteringsutbildning i den mån det behövs. Det är angeläget, både för individen och för den svenska arbetsmarknaden, att invandrade akademikers kompetens kommer till nytta så snart som möjligt efter att de anlänt till Sverige. För individens del kan det bidra till att de inte förlorar alltför mycket av den akademiska kompetens de tidigare tillgodogjort sig, säger Göran Arrius, ordförande i Saco.Göran

Hans uppmaning till arbetsgivare är att våga tänka brett och anställa en eller flera invandrade akademiker. De utgör ofta en betydande tillgång, inte minst eftersom de kan tillföra nya perspektiv på verksamheten.

Snabbspår behövs för fler yrkesgrupper

– Det behövs också hjälpmedel så invandrade akademiker själva kan hitta information om hur deras kompetens kan komma till nytta i Sverige. Saco har därför startat portalen Omstart, där vi samlar information kring möjligheterna till arbete i Sverige för akademiker med utländsk examen, säger Göran Arrius.

Regeringens initiativ med snabbspår för nyanlända akademiker är förstås ett välkommet initiativ, men på sikt behövs snabbspår för fler akademikergrupper. Flera Sacoförbund har även initierat uppskattade mentorskapsprogram som lotsar invandrade akademiker rätt på den svenska arbetsmarknaden.

–  Matchningsprocessen på arbetsmarknaden behöver effektiviseras. Arbetsförmedlingen har det övergripande matchningsansvaret, gärna i nära samverkan med arbetsgivare, säger Göran Arrius.