Stor genomslagskraft

 

I och med de globala målen har stort fokus hamnat på det gemensamma ansvaret att skapa ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Faktum är att det 17:e målet fokuserar på just genomförande och globalt partnerskap, där den ideella sektorn fått en allt mer betydande roll. 

– Genomförandet har fått större fokus inom alla samhällssektorer. Att som för några år sedan utrycka sig i vaga termer kring sitt hållbarhetsarbete räcker inte idag. Följdfrågan blir nästan alltid: Men vad gör ni då? Människor vill se konkret agerande, inte goda intentioner, säger Markus Håkansson, Director Sustainability Business Services på Grant Thornton. 

Medan företag bedriver flera olika förändringsarbeten parallellt får den ideella organisationens fokus på en sakfråga betydligt större genomslagskraft. Både vad gäller engagemang och opinionsbildning.

Det har öppnat upp för nya möjligheter inom den idéburna sektorn.

– Det har öppnat upp för nya möjligheter inom den idéburna sektorn. Vi ser bland annat fler och fler partnerskap mellan ideella organisationer och företag som bygger på ett ömsesidigt utbyte; företaget kan ta del av expertkompetens i specifika kärnfrågor, medan organisationen får vara med och påverka företaget och dess verksamhet på längre sikt, säger Linda Mannerby, Head of Sustainability på Grant Thornton.

 

Värdeskapande samverkan

 

Samtidigt har det medfört högre krav på den ideella organisationens eget hållbarhetsarbete som i allt större utsträckning kräver en större systematik än förut. Företag granskar sina samverkanspartners precis som sina leverantörer. Att kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete i form av mål, resultat och förbättringsarbete blir därför en förutsättning för samverkan; det krävs transparens och tydlighet i kommunikation och redovisning av mål, resultat och förbättringar.

Hållbarhet måste integreras i hela organisationen.

– En organisation som verkar för en specifik hållbarhetsfråga är inte per automatik en hållbar verksamhet i sig; hållbarhet måste integreras i hela organisationen. Social license to operate är lika viktig inom den ideella sektorn som inom andra delar i samhället, säger Markus Håkansson och får medhåll från Linda Mannerby:

– Det ideella engagemanget kommer att få en större roll även inom näringslivet, men det krävs att båda parter skapar en gemensam värdegrund och målsättning. Genom att systematisera hållbarhetsarbetet minimeras riskerna samtidigt som nya värdeskapande och hållbara samverkansmöjligheter öppnas upp, avslutar hon.