Efter en period av avtagande, har ekonomin börjat ta fart på allvar. Enligt Världsbankens rapport Global Economic Prospects som kom den 5 maj år 2015 har ökningen skett då regeringen Modi börjat vidta åtgärder för att minska byråkratin, ökat investeringarna i infrastrukturen, avreglerat viktiga delar av ekonomin och minska statens inflytande.

Indien kommer att vara den snabbast växande bland världens 50 största ekonomier

Åtgärderna intensifierades i höstas då kolindustrin öppnandes för privata investerare, avreglering av dieselpriserna genomfördes för att minska skattesubventionen, arbetsmarknadslagarna mjukades upp och en sammankoppling av kontantöverföringar infördes. Dessa åtgärder nämndes alla som en del i Indiens ökande tillväxttakt i rapporten. Med en prognos på 7 % BNP-tillväxt kommer Indien att vara den snabbast växande bland världens 50 största ekonomier. Kina väntas bromsa eftersom löneutvecklingen varit hög. Indien verkar vara ensamma om sin snabba utveckling.

Reserve Bank of Indias guvernör, Dr Raghuram Rajans, arbete har i stor utsträckning påverkat den indiska ekonomins återuppvaknande. Direkt efter att han tog över institutionen i september 2013, stabiliserade han rupien som hade sjunkit, minskade volatiliteten på aktiemarknaderna och vände kapitalutflöden som hade härjat ekonomin innan han utsågs. Dessutom har han stärkt ekonomin mot potentiella externa påfrestningar. Han har bland annat byggt upp landets reserver för att förbereda sig för en eventuell likviditetskris på de internationella marknaderna.

Kapitalmarknaderna har visat sitt förtroende för Indien med ökande aktiekurser

Kapitalmarknaderna har visat sitt förtroende för Indien med ökande aktiekurser. Export och produktion ökar. Den indiska regeringen är på väg att skapa en verklig nationell marknad genom att ersätta statliga skatter med en nationell skatt. Premiärminister Modi har uppmanat universitet, institutioner och näringsliv att samarbeta i genereringen av högre förädlingsvärde av landets produktion. Skill India-uppdraget har inletts för att komplettera andra nyckelprogram så som Smart Cities, Digital India och Clean India. Det finns också ett förnyat fokus på innovation.

I september 2013, då India Unlimited-plattformen (IU) lanserades med Sweden – India Business Council som en kunskapspartner, var den indiska ekonomin fortfarande trög och framtiden verkade osäker. Partnerna i IU måste ha haft förmågan att se in i framtiden! IU programmet för 2015 har ökat i takt med den indiska ekonomin och återspeglar de många möjligheter som Indiens utveckling har skapat för svenska företag. Besök www.indiaunlimited.se för mer information.

– Som jag sa, är det dags nu! Skapa i Indien och att dra nytta av den obegränsade potential som finns för samarbete med Indien!