Initiativet Fossilfritt Sverige lanserades inför klimatmötet COP21 i Paris och samlar i dag ett stort antal aktörer från näringsliv, kommuner, regioner och organisationer. Nationell samordnare för initiativet är Svante Axelsson. Hans uppdrag är att tillsammans med företag och andra aktörer ta fram planer som leder mot fossilfrihet, särskilt där omställningen till låga utsläpp är av särskild vikt.

Stora framgångar kräver mer

I Sverige har många av våra klimatmål nåtts långt före utsatt tid och växthuseffekterna har minskat med en fjärdedel sedan 1990-talet. El och värme är nästintill fossilfritt och biobränsle är Sveriges största energikälla, större än både olja och kol tillsammans. Internationellt sett har vårt klimatarbete nått stora framgångar men klimatförändringarna är fortfarande så akuta att hela vår ekonomi måste reformeras.

– Näringslivet förstår det här och jag möter dagligen företag med stor initiativrikedom och en beredskap att själva vara med och driva på utvecklingen.

En nödvändighet för att klara nationella och globala miljömål samt stoppa klimatförändringarna.

Utvecklingen Svante Axelsson pratar om kallar han Grön industrialism och är en nödvändighet för att klara nationella och globala miljömål samt stoppa klimatförändringarna. Men det är också en ren affärsmöjlighet för Sverige som exporterande land.

– Sverige har med sina fantastiska naturresurser, sin framstående position på tekniksidan, en stark kompetensbas och framgångsrikt näringsliv stora möjligheter att hamna i absolut världsledning vad gäller inte bara ett fossilfritt samhälle, utan också framtidens, gröna, ekonomiska utveckling, säger han.

Tekniksprång framåt

Tre stora industriprojekt, tekniksprång som han kallar det, har definierats som möjliggör den politiska affärsidén om att vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Ett av industriprojekten är inhemska bioraffinaderier.

– Sverige har som målsättning att ha en helt fossiloberoende fordonsflotta 2030 och det kommer att göras möjligt med hjälp av elbilar samt biobaserade drivmedel. Redan idag består diesel och bensin av en varierande andel biodrivmedel, en andel som kommer att öka, säger Svante Axelsson.  

Regeringen har lagt fram ett förslag om en så kallad reduktionsplikt som innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel.

Regeringen har lagt fram ett förslag om en så kallad reduktionsplikt som innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. Något annat innebär dyra böter. Efterfrågan på biodrivmedel kommer därför att öka markant framöver. Som skogs- och jordbruksland har vi dessutom relativt gott om biomassa, råvaran inom biobaserad industri.

– Förutom drivmedel finns en betydande potential i biobaserade produkter som kan komma att bli viktiga för Sveriges framtida ekonomi. Biobaserade produkter utgör en fantastisk affärspotential och flera aktörer står nu klara att börja bygga storskaliga bioraffinaderier.

Tydliga spelregler krävs

Idag är biomassa från skog och jordbruk vanlig råvara för produktion inom trävaru-, massa- och pappersindustrin men även värme och el. Medan näringslivet kan stå för den tekniska utvecklingen samt satsningar på fabriker och produktionsanläggningar måste politikerna agera med de styrmedel som de har tillgång till. I annat fall riskerar svenska biodrivmedel att få hård konkurrens genom bland annat importerad, ohållbar palmolja.

– Sverige måste bland annat skärpa kraven på spårbarhet och klimatnytta för att investerare ska våga satsa framåt., säger Svante Axelsson och avslutar:

Nu när viljan finns bland många av våra nyckelaktörer inom näringslivet måste vi hjälpa företagen att göra språnget.

– Nu när viljan finns bland många av våra nyckelaktörer inom näringslivet måste vi hjälpa företagen att göra språnget. Det krävs tydliga spelregler som gör de stora klimatsmarta investeringarna konkurrenskraftiga. Tekniken är mogen, företag är mogna och framförallt är det hög tid att vi nu börjar skapa det försprång Sverige har potential till.