Försäljningen av ekologisk mat fortsätter att öka och ytterligare 70 Arlabönder är nu på väg att bli ekobönder.

– Arla är den enskilt största leverantören av ekologiska livsmedel och står ungefär för en fjärdedel av alla ekologiska livsmedel som produceras i Sverige. Den ekologiska mjölken fungerar ofta som inkörsporten till att börja köpa eko. Eftersom prisskillnaden mellan ekologiskt och konventionellt är mindre för mjölk än andra matvaror är det ofta den man börjar med, säger Kajsa Hasselqvist, brand manager för ekologisk mjölk på Arla.

Ingen konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel

Grundtanken bakom det ekologiska jordbruket är att så långt som möjligt använda lokala och förnybara resurser i produktionen. Ekologiska lantbruk använder ingen konstgödsel som är energikrävande att producera, utan fokuserar på ett kretslopp med naturlig gödning, som kogödsel och kvävefixerande grödor.

I det ekologiska lantbruket används inte några kemiska bekämpningsmedel

En ekologisk mjölkgård strävar efter att vara så självförsörjande på foder som möjligt så att gödsel från gården kor kan användas i odlingen som en naturlig del av kretsloppet. I det ekologiska lantbruket används inte några kemiska bekämpningsmedel för att få bort ogräs, svamp och skadliga insekter. Ekobönderna arbetar i stället med andra metoder som manuell bearbetning och en väl planerad växtföljd.

Eftersom det ekologiska lantbruket inte använder kemiska bekämpningsmedel riskerar man inte heller att förorena grundvatten och vattendrag, vilket även är positivt för Östersjön.

Värnar om den biologiska mångfalden

Arlas ekologiska mjölkråvara är KRAV-märkt. KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan och det används för olika typer av mat och för mat från hela världen.

Betande kor skapar livsutrymme för många olika sorters växter, insekter och djur

Förutom att odla det mesta av fodret på gården och att inte använda bekämpningsmedel så bidrar ekologisk mjölkproduktion också till att öka den biologiska mångfalden genom att låta korna beta mer. Betande kor skapar livsutrymme för många olika sorters växter, insekter och djur och den ekologiska mjölkproduktionen bidrar till ett öppet, varierat och artrikt jordbrukslandskap.