Beslutsamheten kring en nödvändig minskad klimatbelastning inom livsmedelsproduktionen har under de senaste åren ökat dramatiskt från såväl de styrande som i produktions- och konsumentledet i Sverige. Som ett resultat av detta har även intresset för att klimatcertifiera sin livsmedelsproduktion ökat stadigt hos många livsmedelsproducenter.

– Vi märker en större medvetenhet men också drivkraft hos många livsmedelsföretag som inser vilken möjlighet man har att göra skillnad, säger Helena Allard, Expert Miljö och klimat på Sigill Kvalitetssystem AB

Hon fortsätter:

– Inom livsmedelsproduktionen är det framförallt primärproduktionen som innebär störst klimatpåverkan. I Sverige står livsmedelsproduktion för en fjärdedel av klimatpåverkan, så det finns stor förbättringspotential.

 

Klimat- och miljöfokus

 

Fler och fler producenter väljer nu att klimatcertifiera sin verksamhet med Sigill klimatcertifiering som idag är unik i och med sitt helhetsgrepp om miljö och djur i kombination med kraftigt minskad klimatpåverkan. Till skillnad mot så kallade klimatdeklarationer eller koldioxidavtryck är att man i de senare fallen bara deklarerar en produkts klimatpåverkan och sen är det upp till konsumenten att välja det alternativ som har lägst påverkan. Klimatcertifieringen å andra sidan innebär att åtgärder vidtas för att faktiskt minska klimatpåverkan från produkten.

Det viktiga i klimatcertifieringen är arbetet med klimatförbättrande åtgärder.

– Det viktiga i klimatcertifieringen är arbetet med klimatförbättrande åtgärder, såsom energikartläggning, energieffektivisering och en ökad användning av förnybar energi inom produktionen men också val av gödsel och foder, säger Helena Allard.

 

Rädisor på träbord. Foto: Unsplash

 

Och även om klimatfokus är avgörande för en hållbar framtid får inte andra miljöfrågor hamna i bakljuset. Helena Allard menar att en klimatcertifiering inte per automatik betyder lyckliga djur, vilket många spontant kan tro.

– Tvärtom kan en minskad klimatpåverkan i vissa fall stå i direkt konflikt med en god djuromsorg och biologisk mångfald, säger Helena Allard. Genom att låta djuren gå inne och trängas i små utrymmen utan möjlighet att få komma ut och beta skulle man kanske kunna minska klimatbelastningen, men då på bekostnad av djurens välmående.

 

Krav på efterlevnad

 

Sigill klimatcertifiering är den tredje nivån av certifiering hos Sigill Kvalitetssystem, vilket innebär att verksamheten måste följa gällande lagstiftning och branschriktlinjer men också leva upp till ytterligare krav inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg och minskad miljöpåverkan.

– Det här innebär att Sigills klimatcertifiering aldrig sker på bekostnad av våra djur och miljön, säger Helena Allard.

Uppdaterar nu regelverket för att säkerställa att det ligger i framkant...

Själva certifieringsprocessen men även revisionerna för Sigills alla certifieringar sker via oberoende certifieringsorgan som sköter hela processen tillsammans med företaget. Som producent och konsument garanteras man därför opartiskhet i bedömningen, och att de krav som ställs inom klimatcertifieringen verkligen efterlevs. Svenskt Sigill uppdaterar nu dessutom regelverket för att säkerställa att det ligger i framkant och baseras på den senaste forskningen.

– En märkning enligt Svenskt Sigills klimatcertifiering är ett kvitto på det egna företagets goda hållbarhetsarbete och ökar konsumenternas intresse för de egna produkterna, avslutar Helena Allard.