Behovet av en långsiktig lösning för en hållbar värld är tydligt. Men för att nå ett hållbart samhälle måste fattigdomsbekämpning och miljö- och klimatarbete gå hand i hand.

Visionen om en hållbar värld fri från fattigdom till år 2030

Det här är frågor som Fairtrade arbetat med i många år, och vi ser positivt på att diskussionen om och arbetet med hållbarhet nu tagit fart och fått plats i finrummet. Agenda 2030 ska infria visionen om en hållbar värld fri från fattigdom till år 2030. Målen täcker bland annat in hållbara inkomster, rättvisa handelssystem och utmaningar med ett förändrat klimat, områden med en tydlig koppling till Fairtrades arbete.

Viktig certiferingMagdalena

Fairtrade är en oberoende certifiering som genom bland annat utbildning, kriterier och kontroller för hållbar utveckling ger människor möjlighet att med egen kraft förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter, en stärkt position på världsmarknaden och ökade resurser till omtanke om miljön. Det ger handlingskraft för förändring — och en möjlig väg ut ur fattigdomen.

Utgångspunkt i förhandlingen mellan odlare och köpare

En viktig del av Fairtrades kriterier är förutom krav på långsiktiga handelsavtal, också successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett minimipris för råvaran som utgångspunkt i förhandlingen mellan odlare och köpare. Vid försäljningen av råvaran får odlarna en Fairtrade-premie. Den används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur och förbättringar inom produktionen. Besluten för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Dessa beslut är en viktig del i demokratiutvecklingen tillsammans med en rad andra kriterier för bland annat ickediskriminering, jämställdhet och inflytande på arbetsplatsen. 2015 genererade försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige en premie till odlare i länder med utbredd fattigdom på totalt 65 miljoner kronor.  

Miljökriterierna

Miljökriterierna handlar bland annat om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga naturområden. Dessutom används ofta Fairtrade-premien för en omställning till ekologisk produktion, vilket ger odlaren ett ytterligare högre pris för råvaran, utöver minimipriset och premien. I Sverige är cirka 60 procent av försäljningen av Fairtrade-märkta produkter även ekologisk.

Det finns idag ett stort engagemang för Fairtrade

Det finns idag ett stort engagemang för Fairtrade - vi ser en ökning i både kännedom och försäljning från år till år. I senaste mätningen var kännedomen bland konsumenterna i Sverige hela 86 procent. Den svenska försäljningen av Fairtrade-märkta varor ökade förra året med 19 procent, vilket gör Sverige till den sjätte största marknaden i världen för Fairtrade-märkta varor. Men Fairtrade själva kommer inte kunna utrota fattigdomen i världen utan det är ett arbete vi behöver göra tillsammans med andra.

Framtidsvision

Engagemanget bland svenska konsumenter måste nu kompletteras med att svenska politiker, beslutsfattare och företag tar ett större ansvar. Med rättvis handel som verktyg och genom företagsinitiativ, lagstiftning och policydokument kan vi ändra attityder och verka för att nå visionen i Agenda 2030: En hållbar värld fri från fattigdom.

Magdalena Streijffert, generalsekreterare Fairtrade Sverige