Deltagare

KO: Kristina Ossmark, marknadsdirektör Martin & Servera som dagligen levererar livsmedel, drycker och utrustning till över tusentals restauranger och storkök i hela Sverige.

ME: Matilda Ernkrans (S), ordförande Miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen som bereder ärenden om bland annat svensk jordbrukspolitik och naturvård.

GS: Gunnela Ståhle, ordförande Vi Konsumenter som är en partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter som vill bidra till att konsumentmakten stärks samt prioritera hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

CA: Charlotte Bladh André, ordförande Organic Sweden som är en branschorganisation för alla som vill verka för ökad produktion, försäljning och export av ekologiska livsmedel.

Fyra experter möttes för att diskutera för- och nackdelar med den nya strategin; Kristina Ossmark, Matilda Ernkrans, Gunnela Ståhle och Charlotte André. De var överens om livsmedelsstrategins övergripande mål men ser olika utmaningar utifrån sina respektive expertområden.

Hur påverkas Sverige av den nya livsmedelsstrategin?

KO: Vi hoppas att produktionen av svensk mat kommer att öka vilket är viktigt för att möta efterfrågan. Idag är det stor efterfrågan på svenska hållbara, regionala produkter från våra offentliga kunder och från privata restauranger. Vi är därför glada över att vi från foodservice har fått vara med och utforma den.

ME: Då strategins mål är resultatet av en bred överenskommelse mellan alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna kommer den påverka länge framöver. Den kommer bidra till bättre mat och fler jobbtillfällen varav många kommer att vara på landsbygden.

CA: För att möta efterfrågan på svenska ekologiska produkter behövs både fler ekologiska lantbruk och livsmedelsföretag. Nya strategin ger tydligare spelregler vilket förhoppningsvis kommer att leda till att fler vågar satsa och investera i att bli ekologiska producenter. Det är också viktigt med fokus på export så att producenterna vet att de kan sälja sina varor långsiktigt på en större marknad.

GS: Svenska konsumenter behöver veta vad som är svenskt och värdesätta svenska livsmedel. Vi kommer inte att kunna konkurrera med pris utan snarare med mervärden som till exempel djurskyddet. Därför är det viktigt att ställa krav så att den nya strategin inte innebär att man tummar på sådana mervärden.

Runda bordet

– Ofta råder det brist på ekologiska råvaror. Det som kan skapa trygghet i produktionen är exempelvis garanterade volymer och långsiktiga kontrakt.


ME: Även om strategin är en bred överenskommelse kommer det att skilja mellan partierna var man vill lägga tyngdpunkten. Beroende på vem som sitter i regeringen kommer åtgärderna att variera och det är därför viktigt för mig att fortsätta värna om svenska mervärden som miljömässighet och gott djurskydd, det som är att köpa svenskt.

CA: Ekologiska livsmedel står för mervärden som hälsa, naturlighet, god djurhållning och trovärdighet vilket gör att de inte alltid behöver konkurrera med pris i samma utsträckning utan snarare med kvalitet.

KO: Det är viktigt att tydliggöra de svenska mervärdena och ta vara på dem. Vi vill gärna se tydliga märkningar så som EU-ekologiskt, KRAV och Från Sverige. Som restauranggäst blir det därmed lättare att välja rätt även om man inte är helt insatt.

GS: Man kan inte kräva av konsumenterna att de ska kunna allt och göra hållbara val. Därför är det viktigt att det som är svenskt går att lita på. Fler märkningar ska komplettera lagstiftningen. Det krävs  en övergripande politisk överenskommelse om att svenskproducerad mat alltid är ett bra val.

Hur ska hela produktionskedjan samverka mot målet?

GS: Vi tycker det är viktigt att vi konsumenter får vara med att påverka åtgärderna som görs utifrån strategin. Det är få som vill att svenska djur ska behandlas som i övriga EU bara för att produktiviteten ska öka.

Trots hög efterfrågan fungerar inte alltid livsmedelskedjan som den ska

KO: Restaurangbranschen består av många stora aktörer och vi märker att vi inte alltid kan möta den efterfrågan som finns på svenska produkter.. Vi måste jobba tillsammans producenter, leverantörer och restauranger för att hitta balans från produktion till gäst. Vi märker också att de unga restauranggästerna ställer högre krav på vilka råvaror som serveras och hur det är producerade och det är en stark kraft för ökad svensk hållbar livsmedelsproduktion.

CA: Trots hög efterfrågan fungerar inte alltid livsmedelskedjan som den ska. Ofta råder det brist på ekologiska råvaror. Det som kan skapa trygghet i produktionen är exempelvis garanterade volymer och långsiktiga kontrakt. Nu har det börjat komma fler sådana initiativ och vi märker en positiv effekt av det.

ME: Det är tydligt att konsumenternas intresse för mat ökar och att intresset kommer att fortsätta att växa. Eftersom vi är i ett skede där det kan hända spännande saker i utvecklingen gäller det att  hålla igång motorn och stimulera innovation.

Runda bordet

– Det finns också en socioekonomisk aspekt där olika personer har olika köpkraft och alla inte har råd med till exempel eko.


Bidrar livsmedelsstrategin till att uppnå miljömål och ökad hållbarhet?

CA: Målen för den ekologiska produktionen och konsumtionen som är satta i strategin är bra och de rimmar med miljömålen. Men det kommer att bli en utmaning och viktigt att få målen om ökad produktion att gå hand i hand med hållbarhet. Vi skulle gärna se att vi flyttar fokus från att polarisera mellan ekoproduktion och annan produktion, så att vi kan låta ekologiskt vara spjutspetsen som driver utvecklingen framåt.

GS: Jag känner oro för fokuset på ökad produktivitet eftersom det är svårt att kombinera med att nå de höga miljömålen. Det finns också en socioekonomisk aspekt där olika personer har olika köpkraft och alla inte har råd med till exempel eko. Det är därför viktigt med flera initiativ bland konsumenterna så som ”köp mindre men bättre kött”.

ME: Målet om hållbarhet ska genomsyra hela kedjan och gälla alla producenter från småskaligt till de stora industrierna.

Skapas fler jobb och tillväxt med nya strategin?

KO: Strategin skapar förutsättningarna nu behöver vi börja arbeta tillsammans. Genom mer och bättre svenska råvaror kan vi få restaurang- och besöksnäringen i Sverige att växa. Här kan det skapas många nya jobb.

Vi måste öka utbildnings- och innovationskraften

CA: Ekologiska lantbruk står för fler arbetstimmar än vanliga lantbruk, en ökning av ekologisk produktion ger därför fler arbetstillfällen än en ökning av annan produktion.

GS: Vi måste öka utbildnings- och innovationskraften i hela kedjan för att tillväxt och hållbarhet ska kunna gå hand i hand.

ME: Allt hänger ihop och det är flera aktörer som måste göra sitt. Det positiva med livsmedelsstrategin är just att det är flera olika aktörer som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Det skapar förutsättningen för att det verkligen ska börja hända något.

Runda bordet