Genom att främja de miljövänliga valen på marknaden och göra det lönsammare för företag som vill satsa på klimatsmarta alternativ kan utvecklingstakten öka. Politikerna måste samtidigt vara beredda att hjälpa förlorarna i utvecklingen, som annars kommer att göra allt för att bromsa förändringen.

– Idag är det för lönsamt att sälja produkter och tjänster som är dåliga för miljön. Ingen betalar den faktiska miljöpåverkan fullt ut trots att vi i Sverige bland annat har en koldioxidskatt, säger Anders Wijkman, författare och opinionsbildare, som suttit i riksdagen (M) och i Europaparlamentet (KD). Han var tidig med att lyfta klimatfrågan inom svensk politik och har skrivit flera böcker i ämnet.  

Han menar att konventionella ekonomer har en för snäv syn. De räknar bara på kostnaderna för att ställa om ekonomin och struntar i nyttan. Dessutom bortser de från kostnaderna om vi inte ställer om.

I Sverige är det transportbranschen, processindustrin och jordbruket som står för de största klimatutsläppen. Det finns redan tekniska lösningar, framför allt på transportområdet, som kan minska utsläppen drastiskt. Men omställningen går för långsamt, mycket beroende på att företagen vill ha igen de pengar de investerat i gårdagens teknik. Anders Wijkman menar att om Sverige ska klara målet att gå mot noll-utsläpp måste vi få smarta styrmedel på plats. 

– I kombination med regleringar och stöd till innovationer som snabbar på både utvecklingen och införandet av ny teknik. 

Han understryker att man som konsument också kan påverka genom att göra bra val.

– Energi- och materialomsättningen måste minska över lag. Det kan ske genom att gå mot en cirkulär ekonomi. Av särskilt stor vikt är det att omdefiniera bilens roll, det vill säga sätta kollektivtrafik, cykel och gång i fokus i städerna, inte bilen. Dessutom måste vi minska köttkonsumtionen.