– Det finns en enorm kunskap i kommunerna. Den vill vi hjälpa till att sprida, säger Ellinor Avsan, ordförande i Sekom.

I början av åttiotalet blev Övertorneå först i Sverige med att kalla sig ekokommun. I dag har dryga hundratalet kommuner och några regioner valt att bli medlemmar i Sekom, ett nätverk vars syfte är att sprida kunskap och förmedla kontakter.

När vi tar del av varandras erfarenheter blir miljöarbetet effektivt.

– Den som jobbar med miljöfrågor i en mindre kommun har kanske ingen att prata om olika problem med. Då fyller vi en viktig funktion genom att erbjuda ett sammanhang, berättar Ellinor Avsan. När vi kan ta del av varandras erfarenheter blir miljöarbetet mer effektivt.

Det som förenar medlemmarna i Sekom är i första hand ambitionen att arbeta strategiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Medlemmarna ska ha fattat ett beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige om att bli en ekokommun. Det måste också finnas en miljöplan eller någon form av strategidokument som pekar ut riktningen.

– Ingen kommun är för bra eller för dålig, alla är välkomna att vara med om grundkraven uppfyllts, säger Ellinor Avsan. Huvudsaken är att det finns ett aktivt miljöarbete.

 

En kunskapsbank på hemsidan

 

En stor del av Sekoms arbete består av att arrangera konferenser, seminarier och webbinarier där medlemmarna kan ta del av ny kunskap och interagera med varandra. Exempelvis arrangerade Sekom förra året ett Framtidsseminarium och Eslövs kommun har flera gånger bjudit in till en konferens med fokus på hur vi kan göra vår närmiljö giftfri. Sekom försöker också anordna intressanta årsmöten med kunniga talare och föredragshållare.

Stockholms stad planerar att införa miljözoner i trafiken.

På Sekoms hemsida går det att hitta bandade föreläsningar, bildspel och filmer om kommunala miljöprojekt. Här finns också länkar till det som skrivs i media om miljöarbetet i medlemskommunerna. Bland annat kan vi läsa att Laxå kommun investerar i elbilar, att Listerbyskolan i Ronneby uppnått högsta hållbarhetsklassificeringen och att Stockholms stad planerar att införa miljözoner i trafiken.

Sekom deltar också i flera internationella samarbeten och många kommuner har fått ta emot studiebesök från avlägsna länder.

– Det är förstås roligt när man får chansen att medverka till att lösa miljöproblem och sprida hållbarhetskonceptet globalt, säger Ellinor Avsan. På så sätt får Sekom och kommunerna också en chans att tydliggöra det egna miljöarbetet och ta upp angelägna frågor till diskussion.

 

Konferens om framtiden. Foto: Sekom

Framtidskonferens Jönköping. Foto: Sekom
 

Två kontaktpersoner förenklar arbetet

 

I varje medlemskommun har Sekom två kontaktpersoner, varav en är politiker och den andra tjänsteman. Tanken är att båda ska delta i arbetet. Det har stor betydelse att två personer på olika nivåer tar del av samma kunskap och förmedlar den på olika plan i kommunen, menar Ellinor Avsan.

– På det här sättet blir det lättare för politiker och tjänstepersoner att samarbeta, säger hon. Idéer som inte är förankrade någon annanstans är svåra att driva igenom.

 

Nyckeltalen pekar på goda exempel

 

Sekom jämför inte medlemskommunerna med varandra. Det hade inte gett en rättvis bild eftersom de har så olika förutsättningar. Alla får dock sitt miljöarbete värderat utifrån tolv nyckeltal och resultatet finns att läsa på Sekoms hemsida. Här hittar vi nyckeltal för bland annat utsläpp av koldioxid, från industrin och från kommunala tjänsteresor. Här finns nyckeltal för hur mycket skyddad natur det finns i kommunen och hur stor andel ekologiska produkter som används i de kommunala köken, med mera.

Syftet med dessa nyckeltal är i första hand att kommunen ska kunna jämföra de egna resultaten med tidigare år och se sin förbättring, men beräkningarna kan också användas för att hitta goda exempel.

Ingen kommun är bäst på allt. Det finns alltid något att lära.

– Den kommun som vill förbättra sin avfallshantering kan ta kontakt med en annan kommun som har bra nyckeltal på just det området för att få inspiration och goda idéer, säger Ellinor Avsan. Ingen kommun är bäst på allt. Det finns alltid något att lära av andra.

Behovet av en omställning är akut och Ellinor Avsan har märkt att det finns ett stort intresse för att delta i arbetet. Sekom tar ställning till nya medlemsansökningar på nästan varje styrelsemöte.

– Utan kommunernas arbete blir det svårt att nå både de svenska miljömålen och de globala utvecklingsmålen, säger Ellinor Avsan. Kommunerna bär helt enkelt ett avgörande ansvar för vår framtid. I det framtidsinriktade miljöarbetet kan Sekom vara ett stort stöd.