På väg dit finns även förslag till delmål för både 2030 och 2040.Eva

– Det känns mycket bra att vi i Sverige nått en bred politisk enighet om klimatmålen och ramverket för hur åtgärderna verkligen genomförs, konstaterar Eva Jernbäcker, utredare på Naturvårdsverket.

Hon framhåller det positiva i att målen är ambitiösa men fullt nåbara, och att så många både vill och kan bidra till att de nås.

För att målen ska nås är det särskilt viktigt med ytterligare åtgärder inom transportsektorn och industrin som står för de största delarna av utsläppen av CO2 idag.

– Inom flera sektorer är vi redan på god väg att nå låga utsläpp, till exempel från våra bostäder och lokaler. Däremot är jordbruket ett problematiskt område då där råder en målkonflikt mellan å ena sidan önskan om en växande produktion i landet och å andra sidan sänkta utsläpp, förklarar hon.

För att ge en bild av hur vägen till klimatmålen kan se ut tar hon transportsektorn som exempel.

– Där är målet att fram till 2030 ska utsläppen ha minskat med 70 procent, vilket kan tyckas mycket. Åtgärder behövs inom tre områden, dels en omfattande introduktion av mycket energieffektiva och utsläppssnåla fordon som elbilar, dels mer och klimatsmartare biodrivmedel och dels åtgärder för ett effektivare transportsystem. Om utvecklingen kan ta fart inom alla tre områden samtidigt ser vi att målet är nåbart, konstaterar Eva Jernbäcker.

Hon anser också att det är viktigt att vi i Sverige visar att det snabbt går att minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som de lösningar vi väljer även går att tillämpa i andra länder, då kan vi fungera som ett gott exempel för andra.

Förslag till nya klimatmål

2030 - Utsläppen utanför EU:s handelssystem(främst transporter, jordbruk, arbetsmaskiner, bostäder och lokaler) ska minska med minst 63 procent jämfört med 1990. Högst 8 procent genom kompletterande åtgärder.

2040 -  Utsläppen utanför EU:s handelssystem ska minska med minst 75 procent jämfört med 1990. Högst 2 procent genom kompletterande åtgärder.

2045 - Sveriges inhemska utsläpp ska minska med minst 85 procent jämfört med 1990. Nettonollutsläpp nås med högst 15 procent kompletterande åtgärder (kolsänka, bio-CCS och internationella åtgärder)