Genom att avskilja koldioxiden i luften kan vi tillverka metanol som ersätter de flesta fossila bränslen. Sluta att importera sopor för förbränning. Tar vi bort skogsrester så påskyndar vi försurningen i skogen och det kan inte ersätta fossila bränslen. Den pågående försurningen av våra marker leder till ökade fosfor läckage till recipienter. Låt människor få ökade byggrätter i sina fritidshus så de kan bosätta sig där.

Vi måste minska vår konsumtion

Ta bort mikroplaster och läkemedelsrester i våra reningsverk.

Småskalig vattenkraft är ett kulturarv som måste skyddas och kan byggas ut. Vid nybyggnation inför separata ledningar för vårt avloppsvatten där toalettvattnet används till gödning på våra åkrar medan BDT vattnet kan efter rening bli grundvatten. Använd byggmaterial och byggmetoder som klara klimatförändringar. Ta bort mikroplaster och läkemedelsrester i våra reningsverk. På det nationella planet inför klimaträkenskaper och lokalt arbeta med livscykelanalyser. En hållbar påverkan på klimatet innebär att vi måste minska vår konsumtion till en tiondel vilket kräver omfattande förändringar av livsstilen.