Privatägda avloppsreningsverk finns över hela Sverige och är effektiva och fyller ett viktigt syfte för miljövård. Men det är viktigt att välja rätt reningsverk som klarar variationer och dessutom kontrolleras regelbundet för att förhindra negativ miljöpåverkan.

Fosfor lagras i sjöbottnarna och bryts inte ner

– En vanlig störning på avloppsreningsverk är att inflödet av vatten är för stort, ofta på grund av att det kommer ovidkommande vatten in i avloppsledningen. Detta kan medföra att slammet kan läcka ut. Fenomenet kallas för slamflykt och har stor miljöpåverkan, säger Hanna Karlsen som arbetar på ett företag som både levererar och sköter driften på privata och kommunala avloppsreningsverk.

Reningsverken fyller en viktig funktion

Avloppsreningsanläggningar skyddar vår natur och är således en viktig komponent i samhället. Dock är alla typer av avloppsanläggningar känsliga för störningar, framförallt om belastningen blir större än förväntat. När det blir för mycket slam eller för stort inflöde till avloppsreningsverken kommer det ut dåligt renat vatten eller slam till miljön.  I vattnet och slammet som kommer ut i naturen finns fosfor och kväve. Fosfor lagras i sjöbottnarna och bryts inte ner.

– Slammet som hamnar utanför reningsverket blir både en sanitär olägenhet och ett miljöproblem. Reningsverk ska inte vara ett sanitetsproblem utan har till uppgift att skydda miljön.

Välj rätt avloppssystem

Det är viktigt att det finns skydd för störningar samt en fungerande organisation. Hanna Karlsen förklarar att vid köp av ett avloppsreningsverk är det viktigt att inte bara jämföra pris och att det är CE-märkt.

– Det är inte lätt för privatkunder att genomskåda marknaden. Det är viktigt att välja en produkt som har slamflyktsskydd och som kan reglera slammängden så att den biologiska processen hela tiden hålls stabil. En miljöinvestering får inte bli en felinvestering.

Det är inte lätt för privatkunder att genomskåda marknaden

Genom att ha ett driftavtal på sitt avloppsreningsverk får man en regelbunden kontroll över att anläggningen fungerar och kan snabbt få hjälp vid fel eller andra problem.

– Utredning för en löpande kontroll av privata avloppsanläggningar i likhet med bilprovning pågår. Detta kommer att hjälpa aktörer i leveranskedjan, fastighetsägarna och miljömyndigheterna att få en återkoppling om hur avloppsanläggningar fungerar i en verklig situation, avslutar Hanna Karlsen.