Det är viktigt att kommunerna runt om  i Sverige kan dela erfarenheter med varandra. Alla ska inte lägga resurser på att uppfinna hjulet på nytt i hållbarhetsfrågan.

– Från Sekoms sida vill vi inspirera och underlätta för kommunerna att utveckla sitt miljöarbete. Vid vårt senaste årsmöte bjöd in Björn Risinger som pratade om kommunernas många möjligheter at satsa på Östersjön. Andra frågor vi tar upp hänger ju också ihop med Östersjön. En fråga som är aktuell just nu är att minska kemikalieflödet i vår vardag, något som inte bara påverkar vår hälsa utan även havet i hög grad, säger Ellinor Avsan som är ordförande för Sveriges Ekokommuner sedan ett år. Hon är politiker i Huddinge och utbildad systemekolog med inriktning mot vatten.

– Vi har ett forskningssamarbete med Blekinge tekniska högskola just nu. Det ska resultera i praktiska metoder för hur kommuner ska arbeta med hållbarhet över lag på bästa sätt. Projektet har pågått i 1 år och vi räknar med löpande resultat de kommande 3-4 åren, berättar Kenneth Gyllensting som är samordnare på Sveriges Ekokommuner.

Många frågor påverkar Östersjön

Östersjön berörs av alla Sveriges 290 kommuner. Därför bör också alla kommuner, även de utan kuststräcka, ta östersjöfrågan på allvar menar Ellinor.

– Det är så mycket som påverkar Östersjön, jordbruk, dagvatten, avlopp, avfall, markanvändning osv och för att komma till rätta med problemen behöver vi förändra det vi gör på land. Samhällsplaneringen i stort är därför ett viktigt instrument för kommunerna att minska belastningen på Östersjön, säger Ellinor.

Sveriges första ekokommun var Övertorneå som kallade sig det redan 1983.

– Fler anslöt sig till samarbetet och 1995, med 20-25 anslutna kommuner, bildades en riktig förening. Idag är det 100 medlemmar varav tre är landsting. En tredjedel av Sveriges kommuner är nu med i samarbetet för en ekologisk hållbar samhällsplanering, berättar Kenneth.

Viktiga åtgärder görs i kommunerna

Kommunerna har en stor betydelse för tillståndet i Östersjön.

– Våra medlemskommuner är aktiva när det gäller Östersjön. Västerviks kommun är exempelvis pilotkommun i den internationella plattformen Baltic Sea City Accelerator som innebär samverkan mellan offentliga och privata aktörer för att nå en hållbar utveckling för hela Östersjön. Nyköping bildar nu landets första kommunala marina naturreservat och i Hudiksvall arbetar man för att bilda ett naturreservat och öppna upp nio mil vattenväg vid mynningen av Nianån som ger positiva effekter för fisk. I Helsingborg får elever följa hur kommunen hanterar vattnet i samhället och veta mer om miljöproblemen kring vatten. Min hemkommun Huddinge har tillsammans med fem kommuner inom Tyresåns Vattenvårdsförbund och Stockholm Vatten tagit fram ett åtgärdsprogram för att lösa problemen i det gemensamma avrinningsområdet, berättar Ellinor.

– Sveriges ekokommuner stöttar kommunerna i hållbarhetsfrågan men samarbetet är också påtryckande för att driva utvecklingen framåt, säger Kenneth.