På KTH pågår forskning som resulterat i en filterlösning som möjliggör småskalig vattenrening som inte medför några fosforutsläpp.

I många kommuner finns ett stort antal fastighetsägare med enskilda avlopp som inte är godkända. Att ansluta samtliga enskilda avlopp till det kommunala VA-nätet är en kostsam och omständlig process. För de flesta fastighetsägare är det därför inte ett önskvärt alternativ. Numera finns dock lösningar som innebär att fastighetsägare kan installera små reningsverk som är robusta, bidrar till kretslopp av fosfor istället för utsläpp och utesluter kemikalieanvändning.

Filtertekniken är driftsäker och användarvänlig

– Min forskning tar avstamp i utmaningen att utveckla ett effektivt fosforbindande vattenreningsfilter som kan installeras i anslutning till en fastighet eller mindre bebyggelseområden. Filtertekniken är driftsäker och användarvänlig och kan inom rimlig tid ersätta den ålderdomliga tekniken med markbäddar och markinfiltrationer som måste förbjudas om vi menar allvar med att rädda Östersjön, säger Gunno Renman, professor i ekoteknologisk vattenreningsteknik på KTH.

Slamfri återföring av fosfor till jordbruket

De filtermaterial och den RBF-teknik som forskats fram på KTH finns sedan några år på marknaden. En handfull aktörer har hittills valt att kommersialisera tekniken, som numera blivit allt mer känd bland såväl enskilda hushåll som samfälligheter med gemensamma reningsverk. Nu pågår även försök med att anpassa filtertekniken till små och medelstora reningsverk och att utveckla andra generationens filtermaterial. En av filterteknikens fördelar är att den återför merparten av avloppsvattnets fosfor till jordbrukets åkermark, vilket bidrar till det naturliga kretsloppet snarare än släppa ut det i Östersjön.

Det är inte en långsiktig realistisk lösning

– Vi har utvecklat filtermaterialet Polonite som överträffar markbäddslösningar där avloppsvattnet inte renas på ett säkert och acceptabelt sätt. Med hjälp av den här sortens filter kan enskilda avlopp uppgraderas till dagens miljökrav på ett effektivt och rationellt vis. Somliga menar att urinseparerade system, vakuumtoaletter med slutna tankar vars avloppsfraktion transporteras till reningsverket eller sprids på åkermark är en lösning för villaägare med enskilda avlopp. Det är inte en långsiktig realistisk lösning om hänsyn tas till transporter och om vi vill inkludera Ryssland, Baltstaterna och Polen där sådana lösningar inte är aktuella, säger Gunno Renman.