Värmdö

Ina Ununger
Politiska Ledningsgruppen Värmdö kommun
Ordförande Näringslivsnämnden(C)

1. Hur arbetar ni idag för att förbättra Östersjön?

Värmdö arbetar på ett praktiskt plan för att nå sina mål till 2020. Vår största vattenutmaning är att skala upp små avloppssystem för privata fastighetsägare: naturen och den lokala topografin kan för närvarande inte hantera avloppsvatten på ett adekvat sätt. Baltic Sea City Accelerator ger oss möjlighet att utöka vårt nätverk och utveckla viktiga samarbeten.

2. Varför vill ni bidra till ett friskare hav?

Värmdö, Stockholms län, är en kommun med stora skärgårdsområden i Östersjön med 10 000 öar med 3000 km strandlinje och en yta på över 450 kvadratkilometer.

Värmdö Vision beslutades politiskt under 2009 och konstaterar att vi tar en aktiv roll i arbetet för en ren och friskare Östersjö. Vi har också The Marine Strategy Directive som har ett uttalat mål att vända de negativa miljötrenderna i Östersjön till en positiv riktning till år 2020. För att påskynda utvecklingen måste vi ta både stora och små initiativ.

3. Hur kan vi få andra kommuner att engagera sig?

Genom att bygga nätverk och utbyta erfarenheter, både avseende problemområden samt framgångsrika lösningar och projekt, för att skala upp framgångsrika pilotprojekt till permanenta och mer långsiktiga lösningar för städerna. Vi kan också ge stöd vid ansökning om mer projektpengar.

Västervik

Gun Lindberg
Hållbarhetsstrateg 

1. Hur arbetar ni idag för att förbättra Östersjön?

Vi har arbetat med miljöfrågor som rör Östersjön under en lång tid. Olika aktiviteter har genomförts i nära samarbete med lokala aktörer. Engagemanget för Baltic Sea City Accelerator är ett logiskt sätt att utveckla den strategin.

Västerviks engagemang i Baltic Sea City Accelerator bidrar bland annat till att förändra utmaningen kring föroreningarna till en möjlighet. Vi arbetar för att öka medvetenheten om att näringsämnen är värdefulla resurser och med att bryta kedjan för att nå en hållbar utveckling. Som en del av en större satsning utvecklar vi också ett spel för skolbarn som lär dem om vad som gör ett friskt hav.

Se vår film http://www.vastervik.se/Trafik-och-infrastruktur/Samhallsutveckling-och-planering/Hallbar-utveckling/Miljoprojekt/Havsmiljo-Gamlebyviken/

2. Varför vill ni bidra till ett friskare hav?

Västervik har lång kust och en omfattande skärgård. Det ger många möjligheter till utveckling, men innebär också att vi har ett stort ansvar för att rädda Östersjöns miljö. Vi har drabbats hårt av övergödning och detta har en enorm inverkan på en av våra största industrier: turismen.

3. Hur kan vi få andra kommuner att engagera sig?
Ett nära samarbete med lokala aktörer under planering och genomförande av åtgärder är nyckeln till framgång. Öka medvetenheten om att näringsämnen är värdefulla resurser.

Vaxholm

Mia Sklenar
Vik. kommunekolog

1. Hur arbetar ni idag för att förbättra Östersjön?

Vi utvecklar en blå plan genom att sammanställa information om kommunens kust och skärgård, både ur ekologiskt och funktionellt perspektiv. I dokumentet pekar vi också på åtgärder som behövs för att öka vattenkvaliteten. Bland åtgärderna finns hantering av avloppsvatten från både privata och kommunala avlopp samt fritidsbåtar. Dessutom ska vi återställa våtmarker för hantering av dagvatten, näringsämnen från jordbruket och för att fungera som en gäddkammare.

2. Varför vill ni bidra till ett friskare hav?

En frisk skärgård är en del av Vaxholms varumärke. Vaxholm är beroende av en sund skärgård och ett sunt hav för välbefinnandet hos medborgarna och näringslivet ska blomstra. Stockholms skärgård är en av de vackraste i världen - låt oss behålla den på det sättet!

3. Hur kan vi få andra kommuner att engagera sig?

Alla kommuner måste arbeta tillsammans för att skapa en sund Östersjö. Samarbetet är en win win-process - alla parter lär sig mer samtidigt som man arbetar mot målet!

Kalmarsundskommissionen

Anna Thore

1. Hur arbetar ni idag för att förbättra Östersjön?

Vi har varit mycket fokuserade på flera åtgärder och på att få saker gjorda på land. Bland annat att minimera påverkan från jordbruk och genom att skapa våtmarker. Vi arbetar också med att återta näringsämnen från havet och genom att skörda musslor i musselodlingar.

Baltic Sea City Accelerator ger oss möjlighet att få ut våra processer till andra människor, skapa samarbeten och hitta finansiering till våra projekt. Det möjliggör för oss att skriva ner våra metoder på papper, vilket är till hjälp för andra som vill lära sig och använda våra processer.

2. Varför vill ni bidra till ett friskare hav?

En hälsosam Östersjö förbättrar livskvaliteten ur många synvinklar. För människor som bor vid havet betyder det att de kan njuta av sin närhet till havet på en daglig basis, men det finns också fördelar ur ett affärsperspektiv.

3. Hur kan vi få andra kommuner att engagera sig?

För tio år sedan gick sju Kalmar-regionkommuner samman efter att ha insett att det skulle vara nästan omöjligt att lösa Östersjö-frågorna en kommun i taget.