Faktaruta:

 

Det Furetank hittills uppnått i reda siffror är:

 

  • Minskad bränsleförbrukningen med 40 procent
  • Minskade utsläpp av partiklar med 99 procent
  • Minskade utsläpp av koldioxid med 55 procent
  • Minskade utsläpp av kväveoxider med 86 procent
  • Minskade utsläpp av svaveloxider med 99 procent
  • Minskade ljudnivåer över vatten med 50 procent
  • Minskade ljudnivåer under vattnet

Furetank är en av initiativtagarna till Gothia Tankers Alliance, som förutom egna fartyg också opererar fartyg ägda av Älvtank, Northern Energy Services, Valloeby, Rigel, Thun Tankers, Wisby Tankers och Uni Tankers. 

Det anser Lars Höglund, VD på rederiet Furetank AB, ett rederi som redan investerat stora belopp i teknik för att minska fartygens miljöpåverkan.

– Möjligheten finns absolut att se till att Östersjön bara trafikeras av klimatsmarta fartyg som kan frakta stora mängder gods, och därigenom både minska utsläppen i och kring Östersjön och minska antalet lastbilar och långtradare på vägarna. Det kostar lite mer, men från sjöfartens sida är vi beredda att göra det om vi bara får lite hjälp, hävdar han bestämt.

Den hjälp han skulle önska sig från samhällets sida är:

Det bör kostar mer att trafikera Östersjön med fartyg som förorenar luft och vatten.

Att alla länder runt Östersjön tar initiativ som innebär att det kostar mer att trafikera Östersjön med fartyg som förorenar luft och vatten genom gammaldags teknik och istället gynnar de som använder teknik som minskar utsläppen av exempelvis kväveoxider och partiklar till nästan noll och dessutom sänker bullernivåerna med över hälften.

– Det kan ske genom organisationen Helcom (Helsingforskommissionen). De har redan ansökt hos International Maritime Organization (IMO) om att Östersjön ska bli en NOx Emission Control Area, vilket innebär att alla fartyg som byggs efter 2021 ska uppfylla standarden TF3, berättar Lars Höglund.

Att kostnaderna för att trafikera gods på Östersjön differentieras genom att exempelvis använda fartygens kostnader för hamnanlöp. Dessa består idag av ett antal olika avgifter som farledsavgifter, lotsavgifter, hamnavgifter, etc.

– Den skulle man kunna balansera så att totalsumman blev samma inkomst för staten, men de som förorenar mycket får betala en högre avgift och de som är helt klimatsmarta betydligt mindre. På det sättet skulle incitament skapas för samtliga som trafikerar Östersjön att bli klimatsmarta.

Men för att en sådan differentiering av hamnavgiften skulle få effekt måste samtliga länder runt Östersjön genomföra den, annars fraktar man gods via lastbil till de länder som inte har de reglerna.

 

Klimatsmarta rederiers bidrag till ett renare Östersjön

 

Sverige ligger redan långt framme när det gäller att agera klimatsmart. Ett exempel är att alla de tankfartyg som beställts för sjötransporter i Europa med det rena bränslet LNG (flytande naturgas) har samtliga beställts av svenska rederier.

– De fartyg för LNG-drift som nu beställts av svenska rederier skulle kunna sköta all frakt på Östersjön, men det finns fortfarande alltför många gamla och förorenande fartyg som kan offerera lägre priser och därför tar stora godsvolymer, konstaterar Lars Höglund.

Med LNG-drift sjunker kväveutsläppen med över 80 procent

LNG är ett av de miljöinitiativ som kommit på senare år. Med LNG-drift sjunker kväveutsläppen med över 80 procent, samtidigt som utsläpp av försurande svavel och hälsovådliga partiklar elimineras nästan helt.

Men användning av LNG är bara en av alla de miljöåtgärder som Furetank har vidtagit de senaste åren. De jobbar på bred front med att effektivisera motordriften och framfarten på olika sätt, samtidigt som de hittar sätt att minska energiförbrukningen för alla system ombord. De har även utvecklat reningssystem för ballasttankarna som bygger på ultraljudsteknik och undviker därmed kemisk rening.

– Vi har gått igenom varenda process och teknik på fartygen och optimerat med den allra senaste tekniken. Och vår ambition höjs allteftersom ny teknik finns tillgänglig, avslutar Lars Höglund.