Läkemedelsrester följer med avloppsvattnet ut i havet, oljeutsläpp och dumpning av avloppsvatten från kryssningsfartyg fortsätter, likaså användningen av konstgödsel i jordbruket. Ovanpå detta frigörs stora mängder näringsämnen från Östersjöns botten. Detta innebär inte bara ett hot för djuren i havet, utan kan påverka hela vårt ekosystem. På IVL Svenska Miljöinstitutet forskar vi för att skapa en bra framtid i Östersjöns vatten och försöker med vår forskning och utveckling vända trenden där.

En stor del av Östersjöns bottnar är idag syrefattiga

En stor del av Östersjöns bottnar är idag syrefattiga. Från dessa bottnar frigörs stora mängder näring under sommarhalvåret. I Östersjön har vi i ett projekt fört ner syresatt vatten från ytvattenskikt till döda havsbottnar genom att använda en vågdriven pump för ”luftning” av bottnarna.  I ett försök på västkusten har vi kombinerat fiskodling med odling av snabbväxande sjöpungar.

Dessa får sin näring genom att filtrera stora mängder vatten från plankton och bakterier, vilket gör att kväve och fosfor tas upp ur havet när sjöpungarna skördas. Det skapar ett cirkulärt system som ger hållbart producerad fisk, bioenergi och i slutändan renare vatten.

Studier av ÖstersjönStaffan Filipsson

Våra forskare har i flera års tid studerat omsättningen av fosfor i Östersjöns kustområden och vilken ekologisk påverkan det har i form av ökad algtillväxt. De syresättningsförsök vi gjort i Stockholms mellersta skärgård har visat att hela fjärden är syresatt nästan ända ner till 100 meters djup och att torsken långsamt har börjat komma tillbaka igen.

En viktig del av detta är att rena avloppsvattnet från näringsämnen

Men det räcker inte att bara forska direkt på plats, då det är från land problemen ursprungligen kommer. Vid vår forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk arbetar vår personal året runt med utveckling av tekniker för att omvandla avloppsvatten till en nyttig resurs i form av energi, återanvändningsbart vatten och näringsämnen.

En viktig del av detta är att rena avloppsvattnet från näringsämnen men också från läkemedelsrester och andra prioriterade organiska föroreningar.

Rent vatten

I Sverige har vi fortfarande tillgång till rent vatten, men sommarens vattenbrist på Gotland och Öland visar tydligt att heller inte vi är förskonade från den tilltagande globala vattenbristen. Hur vår framtid blir beror alltså till stor del på hur vi hanterar vattenfrågorna.

För att nå en renare Östersjö och möta vattenbristen krävs det gränsöverskridande utvecklingsarbeten och forskning från flera olika håll. IVLs forsknings- och utvecklingsinsatser utgör en stark och viktig länk i denna kedja, där vårt Östersjöseminarium den 5 oktober är en viktig del.