Det viktiga nu är att se till att denna förstärkning går till konkreta satsningar och inte äts upp av byråkrati. Man har under flera decennier jobbat med att försöka restaurera våtmarker, ett arbete som röner ett allt större intresse från alltfler enskilda markägare. Men många av dem upplever dock att regelverken runt våtmarker blivit alltmer komplext, något som dessvärre kan få dem att tveka inför en restaurering.

 

Högproduktivt område

Våtmarkernas betydelse för miljövården är välkänd. De anses vara bland de mest högproduktiva områdena på jorden och en oersättlig miljö för att upprätthålla en hög biologisk mångfald, såväl bland mikroorganismer som arter högre upp i ekosystemet. Våtmarkerna är också viktiga för flyttande våtmarksfåglar där de kan vila och fylla på förråden för fortsatt flyttning till och från häckningsområdena.

"Fungerar som vattenrenare och näringsfällor för främst kväve och fosfor."

Andra fördelar är att på vattnets väg ut till sjöar och hav bromsas det upp i de vegetationsrika våtmarkerna som då fungerar som vattenrenare och näringsfällor för främst kväve och fosfor. Det sker med andra ord en naturlig reningsprocess av vattnet, något som har särskilt stor betydelse för vattensituationen i Östersjön.

Ett alltmer omfattande och detaljerat regelverk som styr restaureringen av våtmarker. Detta tillsammans med långa handläggningstider och att enskilda markägare måste ligga ute med stora summor pengar för projektering, entreprenörer och inte sällan kostnader för miljökonsekvensbeskrivningar och utredningar av vattendomar skapar stora problem. Det är inte heller möjligt att överhuvudtaget få ekonomiskt stöd för egna insatser, exempelvis i form av lön till anställda i eget lantbruksföretag.

 

Ett attraktivt landskap

I stället för att kunna nyttja de resurser som kan finnas på gården ska allt arbete köpas in utifrån. Detta gör att många markägare inte tar steget att börja restaurera våtmarker de har, vilket är mycket olyckligt.

"De kan minska risken för oönskade översvämningar på vägar och i tätortsnära områden."

En annan viktig aspekt på våtmarkernas betydelse är deras förmåga att utgöra en buffert vid höga och plötsliga skyfall, och i tider med mer extrema vädersituationer kan de minska risken för oönskade översvämningar på vägar och i tätortsnära områden. I en alldeles färsk rapport från Naturvårdverket om argument för mer ekosystemtjänster slår verket fast att restaurering av våtmarker, förutom de nyss nämnda funktionerna, bidrar till ett attraktivt och varierat landskap med goda möjligheter till rekreation och upplevelser. 

 

Regelverket måste förenklas

Därför är det viktigt att när man nu ökar ansträngningarna för att skapa nya våtmarker samtidigt underlättar för markägarna att vara en viktig del i den satsningen.

"Länsstyrelserna och enskilda markägare kan gå hand i hand i detta"

Genom möjligheter till ett gott samarbete kan länsstyrelserna och enskilda markägare gå hand i hand i detta. Det finns ett gemensamt intresse av att återskapa våtmarker som en oersättlig del i ett variationsrikt landskap och en strategisk komponent i svensk miljövård. Det som behövs nu är insikten om att regelverket måste förenklas så att fler enskilda markägare vågar ta steget och börja restaurera sina våtmarker.