– Har du varit i en bokskog på våren så vet du vad jag talar om. Det är makalöst vackert, säger Ola Runfors, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Turism ger både sysselsättning och utveckling, inte minst för småföretagare, och därför har EU som mål att öka turismen i Europa. EU-projektet Attractive Hardwoods sätter fokus på att utveckla turismen i lövskogarna runt södra Östersjön.

– För glesbygden är turismen en jätteviktig näring och lövskogarna har en enorm potential när det gäller att locka besökare, säger Ola Runfors. Det behöver inte heller finnas en motsättning mellan turism, naturvård och skogsbruk. Så länge vi reser på ett uthålligt sätt är turismen inte en näring som behöver vara betungande på miljön.

Lövskog

Foto: Robert Ekholm


Guider, jakt och fågelskådning

Attractive Hardwoods består av tre delar. Dels har man det strategiska målet att fördjupa nätverket och utveckla samarbetet mellan de tre deltagarländerna. Dels vill man skapa en verktygslåda med konkreta åtgärder som ska locka turisterna till skogen. Varje land har sina specifika åtgärder. I Polen vill man utveckla möjligheten att jaga och fågelskåda. Litauen satsar också på fågelskådning och ska utbilda femton naturguider.

Gör det lättare för besökarna att hitta intressanta besöksmål, grillplatser och övernattning

Sverige kommer att utveckla de båda områdena Brunnsskogen i Ronneby (ett område som även innefattar Brunnsparken, vilken blivit vald till Sveriges vackraste park två gånger) och Blekingeleden som är en 25 mil lång vandringsled genom Blekinge.

– Till båda dessa platser ska vi ta fram appar med information om arter, beskrivningar av platsen och kartor som gör det lättare för besökarna att hitta intressanta besöksmål, grillplatser och övernattning, med mera, berättar Ola Runfors.

Appar gör det också enklare att förse utländska turister med information på deras eget språk. Allt som allt hoppas man locka över hundra tusen nya besökare till lövskogarna i de sex pilotområdena i Polen, Litauen och Sverige.

En bild av vad som lockar

Projektets tredje del handlar om att marknadsföra skogarna mot resebyråer och privatpersoner. För att få information om vad turister kan tänkas önska sig av skogen ska man intervjua färjeresenärer och besökare till Blekinges Naturum.

– Vi behöver fånga potentialen i området och få en bild av hur människor tänker, säger Ola Runfors. Varför ser vissa skogen som attraktiv och andra inte? Här är samarbetet med Polen och Litauen jätteviktigt. Därigenom kan vi få förståelse för vad exempelvis polska och litauiska turister önskar sig. Kanske uppskattar polska turister att kunna cykla till destinationen. Kanske är det viktigt att det finns en led att följa.

Senare kommer det också bli en utställning och flera filmer om de olika platserna.

Löpare

Foto: Robert Ekholm


Engagemang tillsammans

Attractive Hardwoods är en fortsättning på tidigare projekt som bland annat tittat på skogarnas värde för industrin. Projektet har fått bidrag på 1,5 miljoner euro från södra östersjöprogrammet och har sex projektpartners. Utöver Skogsstyrelsen, region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge är Polska statsskogen, Pommerns turistförening och Zemaitija nationalpark i Litauen med. Dessutom finns det ett tiotal associerade partners med som ska utgöra referensgrupp och bollplank.

Projektet knyter ihop människor

– Projektet knyter ihop människor så att vi kan lära av varandra, säger Ola Runfors. Alla gränsöverskridande projekt fyller en viktig funktion. Tillsammans kan vi väcka engagemang och skapa intresse för lövskogen och dess betydelse för turismen. På det sättet bidrar vi till utvecklingen av Östersjöregionen.

Fakta

Om Svenska institutet

Svenska institutet (SI) arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och vårt närområde. Genom att skapa och finansiera möjligheter till internationellt utbyte och samarbete främjar vi en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i regionen. SI erbjuder bland annat projektstöd som ger svenska aktörer möjlighet att genomföra projekt till nytta för Sverige och för regionen. Vi genomför årligen ett antal ledarskapsprogram inom prioriterade områden för Östersjösamarbetet. Vi erbjuder också stipendier, främst för studenter och forskare. Dessutom arrangerar vi möten, konferenser, kurser och andra relationsskapande aktiviteter för att initiera nya nätverk och partnerskap mellan våra samarbetsländer. På så sätt bidrar vi till ökat internationellt samarbete som gör det lättare att möta gemensamma utmaningar i vårt närområde.

I artikeln, samt på www.si.se, kan ni läsa mer om ett projekt som stöds av Svenska institutet.