Att samla in spillvattnet från fastigheter och transportera det till större reningsverk är ett sätt. För det alternativet är trycksatt avlopp en möjlighet. Torbjörn

I september förra året lämnade HaV, Havs- och vattenmyndigheten, ett förslag till ny förordning gällande enskilda avlopp. Enligt myndigheten finns det idag cirka 700 000 enskilda anläggningar i Sverige som bidrar till övergödningen i nästan lika stor utsträckning som de större reningsverken gör tillsammans.  Det är inte bara hav och sjöar som förstörs utan risk finns att även dricksvatten förorenas. Det kan också innebära att andra miljöfarliga ämnen läcker ut i naturen med spillvattnet. Förslaget manar till skärpning av regelverket för dessa enskilda anläggningar. Syftet är att säkerställa anläggningarnas funktion och säkra grundvattnets kvalitet. 

Gynnar företag med tekniska lösningar

Om de nya reglerna går igenom innebär det att reningskraven blir anpassade till den risk för miljöpåverkan avloppsanläggningen utgör. Vid högskyddklassade områden blir reningskraven för enskilda avloppsanläggningar alltså betydligt strängare än de är nu. 

Det kan vara komplicerat att separera vattnet och att tömma en tank kostar pengar

Det innebär stora omstruktureringar i branschen, till exempel om fastighetsägare med enskilda avlopp i känsliga områden hänvisas till slutna separerade tankar som ska tömmas regelbundet. 

– Det kan vara komplicerat att separera vattnet och att tömma en tank kostar pengar. Ett annat alternativ är att samla ihop och transportera bort avloppsvattnet från fastigheter i känsliga områden till ett större kommunalt reningsverk, säger Torbjörn Jansson som är vd på Skandinavisk Kommunalteknik, ett företag som levererar tryckavloppslösningar till bland annat kommuner och enskilda anläggningar. 

Kommunal rening är något som kommunerna i regel är positiva till eftersom det innebär en ökad kontroll av miljöpåverkan. Men alternativet är inte problemfritt. Att samla ihop spillvatten från flera, ibland glest lokaliserade, fastigheter är komplicerat, eftersom det också innebär långa ledningsdragningar med visst fall. Självfallssystem innebär också ofta sprängningar och ingrepp i naturen. Finns det alternativ till en konventionell avloppslösning?

Låg miljöpåverkan med tryckavlopp 

– Den bygger på att man trycksätter avloppet och leder det i ledningar med små ledningsdimensioner. När avloppet är trycksatt kan ledningarna dras i samklang med naturen, både uppför och nedför och runt eventuella hinder. 

Med en liten kraftfull pump är det möjligt att bygga system som är flera kilometer långa

Trycket i avloppsledningen byggs upp av en liten avloppspump som placeras vid varje fastighet och ser till att avloppet finfördelas och trycks ut i ledningen. 

– Med en liten kraftfull pump är det möjligt att bygga system som är flera kilometer långa, med flera hundra fastigheter anslutna och ledningar med små dimensioner. Tryckavlopp innebär också en låg miljöpåverkan. Målet är att säkerställa att spillvattnet från ett hushåll renas på ett kontrollerat sätt till en så låg kostnad som möjligt.