Enligt Världsnaturfonden WWFs energirapport är det fullt möjligt att senast 2050 ha ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige. Men för att uppnå det måste vattenkraftens negativa effekter på miljön begränsas rejält.

Idag finns det runt 2100 vattenkraftverk i Sverige och cirka 75 % av Sveriges vattendrag är utbyggda för att producera vattenkraft. Oavsett storlek är det ytterst få kraftverk som uppfyller moderna miljökrav. Trots att andra industrier har tvingats anpassa sig i takt med ökade miljökrav, har vattenkraften varit ett undantag – miljöbalken kom till efter att de flesta vattenkraftverken fått sina tillstånd. Endast 3 procent av dagens kraftverk har någon form av miljöanpassning och tyvärr är flera av dessa anpassningar bristfälliga – en ”fiskpassage” som inte har en fungerande väg för fisken nedströms leder istället till att fisken sugs in i turbinerna och dör.

För de älvdalar i Norrland, där huvuddelen av elproduktionen sker, är den blomstrande perioden på 50-och 60-talen ett minne blott

Men inte bara fiskar som lax och havsöring drabbas av illa miljöanpassade anläggningar. Vattenkraftsproduktionen orsakar också snabba höjningar och sänkningar av vattennivån, vilket påverkar växter och arter som flodpärlmusslan negativt. I vissa fall uppstår till och med total avsaknad av vatten, så kallade torrfåror.

För de älvdalar i Norrland, där huvuddelen av elproduktionen sker, är den blomstrande perioden på 50-och 60-talen ett minne blott –istället finns kilometerlånga döda älvsträckor, tömda regleringsdammar som idag utgör döda stenlandskap, ett förstört fiske och få möjligheter att utveckla upplevelsebaserad turism .

Sveriges alla vattenkraftverk måste anpassas enligt moderna miljökrav. Det bör ske med hänsyn till lokala förhållanden och den betydelse som kraftverket har för elproduktionen. Det är också viktigt att utveckla flexibiliteten i näten på användarsidan kombinerat med alternativa lagringstekniker för att på längre sikt avlasta vattenkraftens betydande roll i energisystemet. De älvar och älvsträckor som idag har ett skydd måste förbli skyddade.

Utan tvekan är vattenkraften en betydande energikälla för Sverige

Vi måste ta tillvara det lokala engagemanget för krav på miljöanpassning av de stora älvarna, och se till att de miljöåtgärder, som dessutom är förpliktigande genom EU:s vattendirektiv, sker nu.

Utan tvekan är vattenkraften en betydande energikälla för Sverige, men idag behöver vi inte längre tvivla på dess miljöpåverkan – vi har facit på den miljöskada som den nuvarande utbyggnaden orsakar. Det måste vi använda oss av för att göra vattenkraftverkens miljöpåverkan minimal. Först då kan vattenkraften klassas som en långsiktig och hållbar energikälla.

Lennart Gladh,
Expert övergödning och Östersjöfrågor,
Världsnaturfonden WWF