Rädda Östersjön

 

Östersjön har länge haft stora problem. Situationen för detta vackra innanhav med alla dess djur och växter är ett av världens mest förorenade. Anledningen beror bland annat på övergödning och överfiskning samt alla de många miljögifter som ständigt släpps ut här. Det har länge sett mörkt ut, inte minst för de många sälar och andra djur som bor här. Men det finns lösningar och saker att göra. Inte bara för djurens vinning, men även för vår egen.

Fakta om Östersjön

Östersjön ligger i norra delen av Europa och är ett så kallat innanhav med bräckt vatten. Detta innebär att vattnet här består av stora delar sötvatten men även en viss procent havsvatten. Vattnet är inte helt och hållet sött utan har 0,05 till 3 procent salt. Östersjön är otroligt stor, hela 413 000 kvadratkilometer och har även djup ner till 459 meter. På grund av den låga vattenomsättning som finns i Östersjön, samt det är väldigt få djurarter som bor här är hela ekosystemet i Östersjön väldigt bräckligt. Eftersom människor överfiskat här har man dessutom skapat obalans bland arterna.

 

Övegödning i Östersjön

Ett stort problem i Östersjön är övergödningen. Övergödning sker när det blir en alltför stor tillväxt av så kallade växtnäringsämnen i sjöar och vattendrag. De näringsämnen som är berörda är framförallt fosfor och kväve. Fosfor och kväve tillkommer till Östersjön genom framförallt jordbrukets konstgödsel, men även genom reningsverk, avlopp, samt transport och industriutsläpp.

När det tillsätts en stor mängd växtnäringsämnen ökar algblomningen, dvs. tillväxten av växtplankton kraftigt i vattnets område. När dessa alger sedan dör så sjunker till bottnen och bakterier bryter sedan ned dem. Bakterierna som bryter ner algerna använder syre, och när det är stora mängder av alger som dör så förbrukas det mycket syre. Detta leder till så kallad suboxi, det vill säga syrebrist på havsbottnen.

Övergödning leder till bottendöd

När det blir syrebrist på havsbottnen så kan inte vanliga växter och djur leva kvar där. Stora delar av Östersjön – nästan en dubbel så stor yta som Danmark – har idag död havsbotten som i skrämmande takt breder ut sig.

Överfisket i Östersjön

Människor har fiskat upp och ätit fiskar sen urminnes tider, men på senaste åren har detta skett i en snabbare takt än någonsin tidigare. Idag hotas det globala fiskbeståndet av att vi fiskar alldeles för mycket.

Överfiske innebär att fiskarna fiskas upp snabbare än de hinner föröka sig. Förutom den uppenbara konsekvensen att antalet fiskar blir totalt sett färre, så finns det även risk för att fiskarna överlag blir mindre. Detta eftersom att majoriteten av de fiskar vi äter är så kallade rovfiskar, som i regel är större än andra fiskar. Överfiske kan även leda till att det blir obalans i ekosystemet, då avsaknaden av rovdjur tillåter andra arter att försöka sig snabbare vilket kan påverka deras föda.

Till exempel har antalet torskar i Östersjön kraftigt minskat på grund av fisket. Detta har resulterat i att deras föda, skarpsillen, har ökat i antalet. Tillväxten av skarpsill som i sin tur äter djurplankton har minskat mängden av deras huvudsakliga föda djurplankton.

På grund av att övergödningen och syrebristen på botten av Östersjön är det även svårare för torskarna att livnära sig vilket har lett till att dem torskar som numera föds är betydligt mer magra än deras förfäder.

 

Dessa många miljöproblem i Östersjön behöver tas itu med nu. Vissa saker behöver vi göra på internationell och nationell nivå, bland annat genom kraftfulla insatser och nya åtgärder inom EU. På internationell nivå behöver man ta större krafttag för att på längre sikt kunna förändra förutsättningarna för Östersjön. En viktig punkt är jordbruket runtomkring Östersjön. Här behövs betydligt starkare miljökrav

 

En lista på saker du som privatperson kan göra för att rädda Östersjön och våra hav är:

  • Tömma båtens toalett på anvisad plats och inte i havet


  • Äta mindre torsk och köttprodukter

  • Se till att aldrig slänga plast eller annat typ av skräp i havet, det blir djuren som drabbas.


  • Använd endast miljövänliga rengöringsalternativ (både för båtbotten och för människan).

  • Undvik bensinmotor och försök ta dig fram med egen kraft (paddel, åra eller segel).