Bidra till ett hållbart samhälle

Solljuset som når jordens yta varje dag skulle räcka för att täcka hela världens energibehov i 8000 år, om vi hade förbrukat lika mycket energi som vi gör nu. När man vet det känns det alldeles självklart att börja ta vara på lite av den energin med hjälp av hållbara solceller.

Något som allt fler börjar tänka på när det gäller solceller är hur hållbara solceller egentligen är, för även om de tar tillvara på mängder av energi som annars hade riskerat att gå till spillo, måste man ju ta CO2-perspektivet i beaktande också. För om produktionen av solcellerna gör större skada än cellerna gör nytta när de är i produktion, är ju nettoeffekten ifråga om hållbarhet negativ. 

Det finns undersökningar som visar att en kWh som produceras med hjälp av miljövänliga solceller, leder till utsläpp av motsvarade ca 28 gram koldioxidekvivalenter. Jämför man detta med Sveriges elmix som består av 40% kärnkraft, 40% vattenkraft, 10% vindkraft och 10% övrigt så ligger snittet på ca 14 g koldioxidekvivalenter per kWh. Vad som däremot är värt att nämna är att Sverige är en nettoexportör av energi, och Europas elmix har ett snitt som ligger långt över 100 g koldioxidekvivalenter per kWh. Utöver detta så främjar produktion av solceller solenergitekniken, som fortfarande är ny. Jämför vi t.ex. dagens vindkraftsverk med vindkraftverken som fanns för 50 år sedan så ser vi en enorm skillnad i verkningsgrad. Det går därför att anta att med tiden kommer solcellerna att bli alltmer effektiva och miljlövänliga.

Sveriges elnät är sammankopplat med elnätet i Danmark och det i nordöstra Europa, där mycket energi fortfarande produceras med hjälp av fossila bränslen. Fördelen med det är att grön el från Sveriges hållbara solceller kan ersätta eller tränga undan den smutsiga energin från dessa länder. På det viset påverkas en stor del av vår omgivning också av att vår energiproduktion blir allt miljövänligare.

En ökad produktion av hållbara solceller kan väntas förbättra de olika processerna för produktion, och minska mängden CO2 som släpps ut vid tillverkningen. Just därför är det särskilt viktigt att allt fler installerar solceller, så att stordriftsfördelarna kan maximeras så mycket som möjligt.

Det ska i sanning sägas att solceller bidrar negativt till hållbarhet i ganska många avseenden. Vare sig tillverkning, transport, installation, avveckling, återvinning eller kasserande gör några underverk för miljön. Som om det inte vore nog är framställningen av det kristallina kisel som behövs i produktionen mycket energikrävande. Även om vissa länder framställer det på ett miljövänligare sätt än andra, är energin som används inte alltid grön.

För att kunna jämföra olika tillverkare har Universitetet i Edinburgh och Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) tillsammans tagit fram ett slags poängkort där flera olika parametrar jämförs.

 

Organiskt odlade tomater är ett grönt alternativ till mat

Med tiden är det inte osannolikt att Sveriges elnät kopplas ihop med fler andra länders, framför allt inom EU, men kanske ännu längre bort. Då finns det tre olika scenarion

1. Vi gör av med just precis så mycket energi som vi producerar, och påverkar inte övriga världen i någon riktning.

2. Vi gör av med mindre energi än den gröna energi vi själva tillverkar. Det innebär att vi får ett överskott som kan säljas till andra länder, och som därmed gör den totala produktionen av energi i hela världen mer hållbar och lilla Sverige påverkar resten av världen positivt.

3. Vi producerar mindre energi än vi förbrukar. Det gör oss tvungna att importera det vi själva inte kan få fram. Den gröna svenska energin tngs undan för alla möjliga energikällor, och vi svenskar bidrar till allt smutsigare energi, och påverkar på det viset omvärlden negativt.

Hållbara solceller är med andra ord framtiden. Särskilt om ännu fler anammar tekniken och tar till vara på mer av det solen ger oss helt gratis.