Så fungerar miljövänlig el, och vad är det?

Det pratas mycket om grön, eller miljövänlig energi. Men vad är det, och vilka vinster får man ta del av när man använder sig av miljövänlig el, både på individ- och samhällsnivå? Detta ska vi ta reda på i den här artikeln.

 

Vad är miljövänlig energi?

Miljövänlig energi är energi som kommer från sol, vind och vatten. I mångas ögon inkluderas även kärnkraft som miljövänlig energi. En nyckelfaktor vid energiframställning med gröna energislag är att inga miljöförstörande utsläpp produceras vid energiomvandlingen.

 

4 vanliga former av grön energi

  1. Solenergi: Solens strålar omvandlas till elektricitet.
  2. Vindkraft: Man framställer elektricitet med hjälp av vinden.
  3. Vattenkraft: Man framställer elektricitet med hjälp av vatten.
  4. Kärnkraft: El skapas med hjälp av att uranatomer klyvs.

Nedan pratar vi mer om de miljövänliga energislag som precis nämnts i större detalj.

 

1. Så fungerar solenergi

Solenergi skapar man vanligtvis med hjälp av solceller, som med hjälp av ett solcellssystem omvandlar solens strålar till elektricitet. En viss miljöpåverkan kan härledas till tillverkningsprocessen. Detta då majoriteten av alla solceller tillverkas i Kina, som frekvent framställer energi med kolkraft.

Men sekunden efter att solcellerna är monterade i en stor solcellsanläggning eller i ett solcellssystem på ett villatak, då är utsläppen lika med noll. Om du vill läsa mer om vilken miljöpåverkan som solceller har är denna länk en bra resurs.

Solceller medför dessutom att man som privatperson kan spara pengar. Detta då återbetalningstiden för solceller i regel ligger på cirka 12 år, och ett solcellssystem kan skapa rikligt med solel i minst 25 till 30 år.

 

Läs mer: Så fungerar vågkraft.

 

2. Så fungerar vindkraft

Vindkraft upptår när man producerar elektricitet med hjälp av vinden, eller mer specifikt vindkraftverk. Man kan också säga att solen möjliggör vindkraft. Detta då de vinden uppstår som en konsekvens av att jorden och jordens atmosfär värms upp av solens strålar.

 

3. Så fungerar vattenkraft

Vattenkraft är ett grönt energislag där energi utvinns från vatten som strömmar genom ett vattenkraftverk. Strömmar som är starka nog att man kan skapa energi återfinns även i mindre vattendrag. Det är även vanligt förekommande att konstgjorda vattendrag används för vattenkraft.

 

4. Så fungerar kärnkraft

Ett kärnkraftverk fungerar på ungefär samma sätt som ett kol- eller oljekraftverk. I detta fall så kokas vatten upp i en kärnkraftsanläggning, som i sin tur driver en turbin. På turbinen återfinns en generator som i sin tur omvandlar den rörelseenergi som skapas till elektricitet.

 

Så mycket utsläpp bidrar energislagen till

När man pratar om utsläpp är koldioxidekvivalenter ett vanligt begrepp. Koldioxidekvivalenten är ett mått på hur mycket växthusgaser som släpps ut och i sin tur påverkar den globala uppvärmningen.

 

OBS: Notera att energislag som inte klassas som miljövänlig energi har en koldioxidekvivalent per producerad kWh på mellan 500 och 1 000 g.

  • Kärnkraft ger upphov till cirka 220 g koldioxidekvivalenter per producerad kWh
  • Vindkraft ger upphov till mellan 2 och 81 g koldioxidekvivalenter per producerad kWh
  • Vattenkraft ger upphov till cirka 24 g koldioxidekvivalenter per producerad kWh
  • Solkraft ger upphov till mellan 28 och 35 g koldioxidekvivalenter per producerad kWh

 

De siffror som uppges ovan är hämtade från Naturskyddsföreningens webbsida.